آگهی مزایده کتبی اجاره شش باب مغازه(مرحله دوم)

منتشر شده در یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:03

آگهی مزایده کتبی اجاره شش باب مغازه(مرحله دوم