شهروند خوب شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا،شهروند خوب*********************************پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است******************************شهر خوب و زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است

شهردار بندرگز

مهندس جعفر رضایی

پیوندها

آخرین اخبار

آگهی مزایده

 

شهرداري بندرگز درنظر دارد به استناد مجوز شماره  38 – 98/2/2  شوراي محترم اسلامي شهر در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها نسبت به ما ل الاجاره تعداد 10 باب مغازه واقع در خیابان امام جعفر صادق (ع)- روبه روی اداره تربیت بدنی طبقه پائین ساختمان شورای اسلامی به شماره پلاک های 20-32-37-39-40-41-51-52-53-54 از طریق مزایده کتبی اقدام نمایند.

 

 شرايط مزايده :

1- متقاضیان شرکت در مزایده پس از بازدید قیمت پیشنهادی را به همراه فیشهای واریزی تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

2-مال الاجاره ماهیانه پلاکهای 41، 40 ،39، 37 ،20،   – 520/000  ریال ،32 -510/000 ریال و پلاک های 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، -500/000 ریال می باشد.

3– شركت كنندگان در مزايده بعد از کسب اطلاعات کامل جهت شرکت در مزایده مال الاجاره نسبت به واریز مبلغ 330/000 ریال به شماره حساب 69507589/49  سپرده نزد بانك ملت شعبه بندرگز  بعنوان ضمانت شركت در مزایده اقدام نمایند .

4– مهلت شرکت در مزایده 20  روز ازدوشنبه مورخ  98/03/13 تا روز یک شنبه مورخه 98/04/02  می باشد. و قیمت های پیشنهادی را به همراه فیش واریزی و کپی شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده داخل پاکت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

5-کمیسیون مزایده در ساختمان اداری شهرداری و با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز         دو شنبه مورخه 98/04/03 راس ساعت 14:30 خواهد بود.

6-کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

7-به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8– شركت كنندگان در مزايده در صورت برنده نشدن ، سپرده آنان عيناً مسترد مي گردد .

9– برنده مزايده موظف است حداكثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید نماید.

10-  چنانچه برنده مزايده نسبت به انعقاد قرارداد مستند در بند 9 اقدام نماید سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شود .

11-  متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 7375-0173436  واحد مالي شهرداري تماس حاصل نمايند .(09193)

آدرس:گلستان-بندرگز-خیابان امام جعفر صادق-شهرداری بندرگز-کد پستی 4871616736      

Template Design:Dima Group

آدرس: استان گلستان. بندرگز. خیابان شهید مطهری

تلفن: 34364690 017

پست الکترونیک: info@bandargazcity.ir

شما شهروندان گرامی می توانید با ارائه ی نظرات سازنده ی خود ما را در مدیریت شهر یاری نمایید...

تمام حقوق برای شهرداری بندرگز محفوظ است .  پیاده سازی و پشتیبانی: فنآوری اطلاعات نارون