دکتررحیم تزری

منتشر شده در دوشنبه, 14 ارديبهشت 1394 10:24

 

دکتررحیم تزری

(محقق، مولف)

رحیم تزری درپانزدهم تیرماه 1315 دربندرگزمتولدشد.دوره ابتدایی ودبیرستان رابه ترتیب دربندرگز، ساری وتهران اقتصادیبه پایان رساند.درسال 1343ضمن گذراندن دوره تخصصی جرم شناسی به اخذدانشنامه علوم سیاسی ازدانشکده حقوق وعلوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه تهران نایل شد.همزمان باتحصیل دردانشکده حقوق، دوره تخصصی تربیت معلم رادردانشسرای تهران گذراندوچهارسال ونیم معلم رسمی وزارت فرهنگ بود.درسال 1344 ازکاردولتی استعفاءدادوپس ازطی دوره کارآموزی وکالت، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری ابتدادرگرگان وسپس درتهران سرگرم کارشد.کارمطبوعانی نویسنده ازبهارسال 1333 به عنوان خبرنگارروزنامه نوباوگان ایران دربندرگزشروع شد.اولین رپرتاژی که باذکرنام ایشان دراین روزنامه چاپ شد، اردیبهشت همین سال ودرموضوع واقعه ی سیل بزرگ بندرگزبود.درسال 1338 به عنوان یک روزنامه نگارحرفه ای واردجامعه مطبوعات شدودربسیاری ازجرایدومجلات مهم تهران ازجمله: پست تهران، بامشاد، آتش، اطلاعات، صبح امروز، سپیدوسیاه، امیدایران،مهرایران، مجله کانون وکلای دادگستری، مجله قضایی ارتش، بامداد ومجله حقوق ومردم، همکاری داشت.درسال 1343درواقعه ی جنگ قبرس به عنوان خبرنگارسیاسی مجله سپیدوسیاه ماموریت یافت تابازعمای دوکشورترکیه ویونان مصاحبه نماید.مدت دوسال نیزسردبیری سرویس اخبارداخلی خبرگزاری پارس درتهران رابه عهده داشت واکنون نیزضمن وکالت دادگستری، باتهران اکومونیست همکاری دارد.

ایشان تحقیقاتی درزمینه های مختلف حقوقی ونیزمیترائیسم، اعیادملی، تاریخ باستان داشته وهمچنین رساله ای درباب تضادوتوافق سیاست روس وانگلیس درایران نگاشته است.

آثارمنتشرشده :

ایشان درحال حاضردراورنج کانتی آمریکازندگی می کندودفاتروکالت نیزدرتهران، دوبی، کانادا وآمریکا دارند.ایشان درطول سال به مناسبت های مختلف به بندرگزتشریف می آورندوجلسات هم اندیشی رابامدیران شهردارند. تاکنون مساعدت های مالی مختلفی رابه بخش فرهنگی شهرستان به ویزه کتابخانه های بندرگزوگزداشته اند.