معاون اداری و مالی شهرداری منصوب شد

منتشر شده در چهارشنبه, 12 دی 1397 09:18

با حکمی از سوی شهردار بندرگز،معاون اداری مالی شهرداری منصوب شد.شهردار بندرگز در حکمی محمد حبیبی را به عنوان معاون اداری و مالی شهرداری منصوب کرد.

پیش از این محمد حبیبی به عنوان مسئول واحد درآمدشهرداری فعالیت می کرد و از سوی شهردار بندرگز با حفظ سمت قبل به عنوان معاون مالی و اداری منصوب شد.