پاکسازی و نظافت نهر مسکن مهر3000

منتشر شده در دوشنبه, 24 شهریور 1399 12:55

نظافت و پاکسازی نهر مسکن مهر300 واحدی انجام شد

به گزارش مسئول واحد خدمات شهری شهرداری نظافت و پاکسازی نهر مسکن مهر 300 واحدی (در مسیر زیر گذز غربی) با تلاش کارکنان واحد خدمات شهری و خدمات موتوری شهرداری انجام شد