آگهی دعوت مرحله دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

منتشر شده در پنج شنبه, 14 تیر 1397 10:26

جلسه عمومی فوق العاده مرحله دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان و بازنشستگان شهرداری بندرگز